Výsledky sčítania ľudu, domov a bytov 1991
Ekonomický aktívne obyvateľstvo podľa pohlavia Ekonomický neaktívne obyvateľstvo podľa pohlavia Obyvateľstvo podľa pohlavia, rodinného stavu a veku Obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti Obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania a odvetvia národného hospodárstva Obyvateľstvo podľa pohlavia a najvyššieho skončeného stupňa školského vzdelania Obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženstva Domy, byty a ukazovatele bývania Vybavenie trvale obývaných bytov Vybavenie a rekreačné možnosti domácností


Hlavné mesto SR Bratislava


Obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti
Národnosť Muži Ženy Spolu
Česká 4 196 5 769 9 965
Slovenská 190 270 211 578 401 848
Moravská 675 718 1 393
Sliezska 42 37 79
Maďarská 9 213 11 099 20 312
Rómska 284 274   558
Poľská 111   257 368
Nemecká 587 679 1 266
Rusínska 151 114 265
Ukrajinská 181 229 410
ostat. nezist. 2 898 2 835 5 733

Zdroj údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky

 

Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!
     Copyright © INFOSTAT Bratislava a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2009