Výsledky sčítania ľudu, domov a bytov 1991
Ekonomický aktívne obyvateľstvo podľa pohlavia Ekonomický neaktívne obyvateľstvo podľa pohlavia Obyvateľstvo podľa pohlavia, rodinného stavu a veku Obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti Obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania a odvetvia národného hospodárstva Obyvateľstvo podľa pohlavia a najvyššieho skončeného stupňa školského vzdelania Obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženstva Domy, byty a ukazovatele bývania Vybavenie trvale obývaných bytov Vybavenie a rekreačné možnosti domácností


ZÁPADNÉ SLOVENSKO


Obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti
Národnosť Muži Ženy Spolu
Česká 7 479 9 320 16 799
Slovenská 644 508 675 925 1 320 433
Moravská 980 958 1 938
Sliezska 53 56 109
Maďarská 176 957 186 686 363 643
Rómska 3 942 3 847   7 789
Poľská 188   400 588
Nemecká 218 270 488
Rusínska 97 79 176
Ukrajinská 123 178 301
ostat. nezist. 1 361 1 099 2 460

Zdroj údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky

 

Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!
     Copyright © INFOSTAT Bratislava a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2009