Výsledky sčítania ľudu, domov a bytov 1991
Ekonomický aktívne obyvateľstvo podľa pohlavia Ekonomický neaktívne obyvateľstvo podľa pohlavia Obyvateľstvo podľa pohlavia, rodinného stavu a veku Obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti Obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania a odvetvia národného hospodárstva Obyvateľstvo podľa pohlavia a najvyššieho skončeného stupňa školského vzdelania Obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženstva Domy, byty a ukazovatele bývania Vybavenie trvale obývaných bytov Vybavenie a rekreačné možnosti domácností


STREDNÉ SLOVENSKO


Obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti
Národnosť Muži Ženy Spolu
Česká 7 237 8 325 15 562
Slovenská 731 840 756 564 1 488 404
Moravská 985 853 1 838
Sliezska 68 50 118
Maďarská 41 296 44 655 85 951
Rómska 6 951 6 876   13 827
Poľská 233   639 872
Nemecká 725 907 1 632
Rusínska 97 89 186
Ukrajinská 141 241 382
ostat. nezist. 1 268 1 264 2 532

Zdroj údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky

 

Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!
     Copyright © INFOSTAT Bratislava a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2009