Výsledky sčítania ľudu, domov a bytov 1991
Ekonomický aktívne obyvateľstvo podľa pohlavia Ekonomický neaktívne obyvateľstvo podľa pohlavia Obyvateľstvo podľa pohlavia, rodinného stavu a veku Obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti Obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania a odvetvia národného hospodárstva Obyvateľstvo podľa pohlavia a najvyššieho skončeného stupňa školského vzdelania Obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženstva Domy, byty a ukazovatele bývania Vybavenie trvale obývaných bytov Vybavenie a rekreačné možnosti domácností


VÝCHODNÉ SLOVENSKO


Obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti
Národnosť Muži Ženy Spolu
Česká 4 962 5 596 10 558
Slovenská 642 801 665 842 1 308 643
Moravská 424 444 868
Sliezska 48 51 99
Maďarská 46 610 50 780 97 390
Rómska 27 120 26 508   53 628
Poľská 218   613 831
Nemecká 939 1 089 2 028
Rusínska 8 191 8 379 16 570
Ukrajinská 5 692 6 496 12 188
ostat. nezist. 1 701 1 606 3 307

Zdroj údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky

 

Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!
     Copyright © INFOSTAT Bratislava a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2009