Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov 2001
Ekonomický aktívne obyvateľstvo podľa pohlavia Ekonomický neaktívne obyvateľstvo podľa pohlavia Obyvateľstvo podľa pohlavia, rodinného stavu a veku Obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti Obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania a podľa odvetvia hospodárstva Obyvateľstvo podľa pohlavia a najvyššieho skončeného stupňa školského vzdelania Obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženstva Domy, byty a ukazovatele bývania Vybavenie trvale obývaných bytov Vybavenie a rekreačné možnosti domácností


Poša Návrat na okres


Obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti
Národnosť Muži Ženy Spolu
Slovenská 399 420 819
Maďarská 0 0 0
Rómska 0 1 1
Rusínska 0 0 0
Ukrajinská 0 0 0
Česká 0 0 0
Nemecká 0 0 0
Poľská 0 0 0
Chorvátska 0 0 0
Srbská 0 0 0
Ruská 0 0 0
Židovská 0 0 0
Ostatné, nezistené 0 0 0
Spolu 399 421 820

Zdroj údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky

 

Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!
     Copyright © INFOSTAT Bratislava a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2009