Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov 2001

Ekonomický aktívne obyvateľstvo podľa pohlavia
Ekonomický neaktívne obyvateľstvo podľa pohlavia
Obyvateľstvo podľa pohlavia, rodinného stavu a veku
Obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti
Obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania a podľa odvetvia hospodárstva
Obyvateľstvo podľa pohlavia a najvyššieho skončeného stupňa školského vzdelania
Obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženstva
Domy, byty a ukazovatele bývania
Vybavenie trvale obývaných bytov
Vybavenie a rekreačné možnosti domácností


Okres Sabinov Zoznam obcí


Obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženstva
Náboženské vyznanie / cirkev Muži Ženy Spolu
Rímskokatolícka cirkev 22 322 22 746 45 068
Gréckokatolícka cirkev 2 789 2 818 5 607
Pravoslávna cirkev 237 252 489
Evanjelická cirkev augsburského vyznania 340 320 660
Reformovaná kresťanská cirkev 3 1 4
Evanjelická cirkev metodistická 0 2 2
Apoštolská cirkev 11 4 15
Starokatolícka cirkev 0 0 0
Bratská jednota baptistov 1 1 2
Cirkev československá husitská 1 4 5
Cirkev adventistov siedmeho dňa 2 0 2
Cirkev bratská 6 11 17
Kresťanské zbory 4 4 8
Židovské náboženské obce 1 1 2
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia 54 61 115
Ostatné 9 9 18
Bez vyznania 615 432 1 047
Nezistené 573 433 1 006
Spolu 26 968 27 099 54 067

Zdroj údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky

  Zoznam obcí pre Okres Sabinov . Údaje pre obec sa zobrazia selektovaním obce.
Bajerovce Bodovce Brezovica Brezovička
Červená Voda Červenica pri S.. Ďačov Daletice
Drienica Dubovica Hanigovce Hubošovce
Jakovany Jakubova Voľa Jakubovany Jarovnice
Kamenica Krásna Lúka Krivany Lipany
Lúčka Ľutina Milpoš Nižný Slavkov
Olejníkov Oľšov Ostrovany Pečovská Nová V..
Poloma Ratvaj Ražňany Renčišov
Rožkovany Sabinov Šarišské Dravce Šarišské Michaľ..
Šarišské Sokolo.. Tichý Potok Torysa Uzovce
Uzovské Pekľany Uzovský Šalgov Vysoká

Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!
     Copyright © INFOSTAT Bratislava a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2009