Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov 2001
Ekonomický aktívne obyvateľstvo podľa pohlavia Ekonomický neaktívne obyvateľstvo podľa pohlavia Obyvateľstvo podľa pohlavia, rodinného stavu a veku Obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti Obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania a podľa odvetvia hospodárstva Obyvateľstvo podľa pohlavia a najvyššieho skončeného stupňa školského vzdelania Obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženstva Domy, byty a ukazovatele bývania Vybavenie trvale obývaných bytov Vybavenie a rekreačné možnosti domácností


Okres Levoča Zoznam obcí


Obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti
Národnosť Muži Ženy Spolu
Slovenská 14 384 14 696 29 080
Maďarská 7 11 18
Rómska 1 153 1 122 2 275
Rusínska 36 34 70
Ukrajinská 7 8 15
Česká 40 38 78
Nemecká 5 5 10
Poľská 7 2 9
Chorvátska 0 0 0
Srbská 1 0 1
Ruská 1 8 9
Židovská 0 0 0
Ostatné, nezistené 99 216 315
Spolu 15 740 16 140 31 880

Zdroj údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky

  Zoznam obcí pre Okres Levoča . Údaje pre obec sa zobrazia selektovaním obce.
Baldovce Beharovce Bijacovce Brutovce
Buglovce Dlhé Stráže Doľany Domaňovce
Dravce Dúbrava Granč - Petrovc.. Harakovce
Jablonov Klčov Korytné Kurimany
Levoča Lúčka Nemešany Nižné Repaše
Oľšavica Ordzovany Pavľany Poľanovce
Pongrácovce Spišské Podhrad.. Spišský Hrhov Spišský Štvrtok
Studenec Torysky Uloža Vyšné Repaše
Vyšný Slavkov

Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!
     Copyright © INFOSTAT Bratislava a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2009