Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov 2001
Ekonomický aktívne obyvateľstvo podľa pohlavia Ekonomický neaktívne obyvateľstvo podľa pohlavia Obyvateľstvo podľa pohlavia, rodinného stavu a veku Obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti Obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania a podľa odvetvia hospodárstva Obyvateľstvo podľa pohlavia a najvyššieho skončeného stupňa školského vzdelania Obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženstva Domy, byty a ukazovatele bývania Vybavenie trvale obývaných bytov Vybavenie a rekreačné možnosti domácností


Kráľová pri Senci Návrat na okres


Obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti
Národnosť Muži Ženy Spolu
Slovenská 668 645 1 313
Maďarská 23 31 54
Rómska 0 1 1
Rusínska 0 0 0
Ukrajinská 0 1 1
Česká 4 4 8
Nemecká 3 3 6
Poľská 0 0 0
Chorvátska 0 0 0
Srbská 1 0 1
Ruská 0 0 0
Židovská 0 0 0
Ostatné, nezistené 4 7 11
Spolu 703 692 1 395

Zdroj údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky

 

Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!
     Copyright © INFOSTAT Bratislava a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2009