Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov 2001
Ekonomický aktívne obyvateľstvo podľa pohlavia Ekonomický neaktívne obyvateľstvo podľa pohlavia Obyvateľstvo podľa pohlavia, rodinného stavu a veku Obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti Obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania a podľa odvetvia hospodárstva Obyvateľstvo podľa pohlavia a najvyššieho skončeného stupňa školského vzdelania Obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženstva Domy, byty a ukazovatele bývania Vybavenie trvale obývaných bytov Vybavenie a rekreačné možnosti domácností


Medzibrodie nad Oravou Návrat na okres


Obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti
Národnosť Muži Ženy Spolu
Slovenská 229 196 425
Maďarská 0 1 1
Rómska 0 0 0
Rusínska 0 0 0
Ukrajinská 0 0 0
Česká 0 0 0
Nemecká 0 0 0
Poľská 0 1 1
Chorvátska 0 0 0
Srbská 0 0 0
Ruská 0 0 0
Židovská 0 0 0
Ostatné, nezistené 1 1 2
Spolu 230 199 429

Zdroj údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky

 

Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!
     Copyright © INFOSTAT Bratislava a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2009