Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov 2001
Ekonomický aktívne obyvateľstvo podľa pohlavia Ekonomický neaktívne obyvateľstvo podľa pohlavia Obyvateľstvo podľa pohlavia, rodinného stavu a veku Obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti Obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania a podľa odvetvia hospodárstva Obyvateľstvo podľa pohlavia a najvyššieho skončeného stupňa školského vzdelania Obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženstva Domy, byty a ukazovatele bývania Vybavenie trvale obývaných bytov Vybavenie a rekreačné možnosti domácností


Okres Levoča Zoznam obcí


Obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženstva
Náboženské vyznanie / cirkev Muži Ženy Spolu
Rímskokatolícka cirkev 13 356 13 861 27 217
Gréckokatolícka cirkev 787 802 1 589
Pravoslávna cirkev 52 52 104
Evanjelická cirkev augsburského vyznania 133 154 287
Reformovaná kresťanská cirkev 2 2 4
Evanjelická cirkev metodistická 2 2 4
Apoštolská cirkev 0 1 1
Starokatolícka cirkev 1 0 1
Bratská jednota baptistov 1 0 1
Cirkev československá husitská 4 3 7
Cirkev adventistov siedmeho dňa 5 3 8
Cirkev bratská 0 0 0
Kresťanské zbory 11 14 25
Židovské náboženské obce 2 2 4
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia 33 38 71
Ostatné 8 2 10
Bez vyznania 886 663 1 549
Nezistené 457 541 998
Spolu 15 740 16 140 31 880

Zdroj údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky

  Zoznam obcí pre Okres Levoča . Údaje pre obec sa zobrazia selektovaním obce.
Baldovce Beharovce Bijacovce Brutovce
Buglovce Dlhé Stráže Doľany Domaňovce
Dravce Dúbrava Granč - Petrovc.. Harakovce
Jablonov Klčov Korytné Kurimany
Levoča Lúčka Nemešany Nižné Repaše
Oľšavica Ordzovany Pavľany Poľanovce
Pongrácovce Spišské Podhrad.. Spišský Hrhov Spišský Štvrtok
Studenec Torysky Uloža Vyšné Repaše
Vyšný Slavkov

Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!
     Copyright © INFOSTAT Bratislava a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2009