Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov 2001
Ekonomický aktívne obyvateľstvo podľa pohlavia Ekonomický neaktívne obyvateľstvo podľa pohlavia Obyvateľstvo podľa pohlavia, rodinného stavu a veku Obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti Obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania a podľa odvetvia hospodárstva Obyvateľstvo podľa pohlavia a najvyššieho skončeného stupňa školského vzdelania Obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženstva Domy, byty a ukazovatele bývania Vybavenie trvale obývaných bytov Vybavenie a rekreačné možnosti domácností


Kráľová pri Senci Návrat na okres


Obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženstva
Náboženské vyznanie / cirkev Muži Ženy Spolu
Rímskokatolícka cirkev 548 570 1 118
Gréckokatolícka cirkev 1 2 3
Pravoslávna cirkev 0 0 0
Evanjelická cirkev augsburského vyznania 28 25 53
Reformovaná kresťanská cirkev 4 3 7
Evanjelická cirkev metodistická 0 1 1
Apoštolská cirkev 0 3 3
Starokatolícka cirkev 0 0 0
Bratská jednota baptistov 0 0 0
Cirkev československá husitská 0 0 0
Cirkev adventistov siedmeho dňa 0 0 0
Cirkev bratská 0 0 0
Kresťanské zbory 8 6 14
Židovské náboženské obce 0 0 0
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia 0 0 0
Ostatné 5 1 6
Bez vyznania 99 74 173
Nezistené 10 7 17
Spolu 703 692 1 395

Zdroj údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky

 

Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!
     Copyright © INFOSTAT Bratislava a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2009