Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov 2001
Ekonomický aktívne obyvateľstvo podľa pohlavia Ekonomický neaktívne obyvateľstvo podľa pohlavia Obyvateľstvo podľa pohlavia, rodinného stavu a veku Obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti Obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania a podľa odvetvia hospodárstva Obyvateľstvo podľa pohlavia a najvyššieho skončeného stupňa školského vzdelania Obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženstva Domy, byty a ukazovatele bývania Vybavenie trvale obývaných bytov Vybavenie a rekreačné možnosti domácností


Pavčina Lehota Návrat na okres


Obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženstva
Náboženské vyznanie / cirkev Muži Ženy Spolu
Rímskokatolícka cirkev 17 35 52
Gréckokatolícka cirkev 1 1 2
Pravoslávna cirkev 0 1 1
Evanjelická cirkev augsburského vyznania 86 97 183
Reformovaná kresťanská cirkev 0 0 0
Evanjelická cirkev metodistická 0 0 0
Apoštolská cirkev 0 0 0
Starokatolícka cirkev 0 0 0
Bratská jednota baptistov 0 0 0
Cirkev československá husitská 0 0 0
Cirkev adventistov siedmeho dňa 0 0 0
Cirkev bratská 0 0 0
Kresťanské zbory 0 0 0
Židovské náboženské obce 0 0 0
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia 0 0 0
Ostatné 0 0 0
Bez vyznania 35 25 60
Nezistené 31 22 53
Spolu 170 181 351

Zdroj údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky

 

Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!
     Copyright © INFOSTAT Bratislava a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2009