Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov 2001
Ekonomický aktívne obyvateľstvo podľa pohlavia Ekonomický neaktívne obyvateľstvo podľa pohlavia Obyvateľstvo podľa pohlavia, rodinného stavu a veku Obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti Obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania a podľa odvetvia hospodárstva Obyvateľstvo podľa pohlavia a najvyššieho skončeného stupňa školského vzdelania Obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženstva Domy, byty a ukazovatele bývania Vybavenie trvale obývaných bytov Vybavenie a rekreačné možnosti domácností


Uhorská Ves Návrat na okres


Obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženstva
Náboženské vyznanie / cirkev Muži Ženy Spolu
Rímskokatolícka cirkev 54 76 130
Gréckokatolícka cirkev 0 3 3
Pravoslávna cirkev 0 1 1
Evanjelická cirkev augsburského vyznania 95 92 187
Reformovaná kresťanská cirkev 0 0 0
Evanjelická cirkev metodistická 0 0 0
Apoštolská cirkev 0 0 0
Starokatolícka cirkev 0 0 0
Bratská jednota baptistov 0 0 0
Cirkev československá husitská 0 0 0
Cirkev adventistov siedmeho dňa 1 1 2
Cirkev bratská 0 0 0
Kresťanské zbory 0 0 0
Židovské náboženské obce 0 0 0
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia 0 1 1
Ostatné 0 0 0
Bez vyznania 62 37 99
Nezistené 15 6 21
Spolu 227 217 444

Zdroj údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky

 

Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!
     Copyright © INFOSTAT Bratislava a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2009