PrirF UK / Comenius University           DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE ZO SČÍTANÍ NA SLOVENSKU /DEMOGRAPHIC DATA FROM POPULATION AND HOUSING CENSUSES IN SLOVAKIA            INFOSTAT
Sčítania / Censuses

Prezentácia "DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE ZO SČÍTANÍ NA SLOVENSKU" obsahuje vybrané demografické informácie zo sčítaní obyvateľov, domov a bytov realizovaných na území Slovenska. Projekt, ktorého súčasťou je táto prezentácia, bol financovaný Ministerstvom školstva SR. Projekt bol riešený v spolupráci Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a Infostatu Bratislava a slúži pre pre účely podpory výskumu a vývoja v danom odbore. Zdrojom údajov je Štatistický úrad Slovenskej republiky.

  

The presentation "DEMOGRAPHIC DATA FROM POPULATION AND HOUSING CENSUSES IN SLOVAKIA" contains selected demographic information from censuses conducted in Slovakia. The project, whose part is this presentation, was financed by the Ministry of Education of the Slovak Republic. The project had been realised in cooperation of the Faculty of Natural Sciences of the Comenius University and Infostat Bratislava and its purpose is to support the research in given area. The source of data is the Statistical Office of the Slovak Republic.
Slovenská verzia prezentácie sčítaní....    English version of censuses presentation ....
VSTÚPTE    ENTER

© INFOSTAT Bratislava a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2009   © INFOSTAT Bratislava and Faculty of Natural Sciences of Comenius University Bratislava, Slovakia 2009
Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!