Časové rady 1848-2001

Obyvateľstvo podľa sčítaní obyvateľov v rokoch 1848 až 2001
Sociálna skladba ekonomicky aktívnych osôb (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001
Odvetvová príslušnosť ekonomicky aktívnych osôb (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001
Základné ukazovatele zo sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001
Obyvateľstvo podľa národností (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001
Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001
Veková skladba obyvateľstva (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001
Trvale obývané domy a byty podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001
Vybavenie bytov (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001


Obyvateľstvo podľa sčítaní obyvateľov v rokoch 1848 až 2001
Dátum sčítania Obyvateľstvo1) Hustota
obyvateľstva
na 1 km2
Prírastok (+)
Úbytok (-)
(%)
31. 12. 1848 2 442 000* 50 – 
31. 12. 1869 2 481 811 51 – 
31. 12. 1880 2 477 521 51 -0,2
31. 12. 1890 2 595 180 53 4,7
31. 12. 1900 2 782 925 57 7,2
31. 12. 1910 2 916 657 60 4,8
15.  2.  1921 2 993 859 61 2,6
 1. 12.  1930 3 324 111 68 11,3
 4. 10.  1946 3 327 803 68 0,0
 1.  3.   1950 3 442 317 70 1,8
 1.  3.   1961 4 174 046 85 15,9
 1. 12.  1970 4 537 290 93 8,7
 1. 11.  1980 4 991 168 102 10,0
 3.  3.   1991 5 274 335 108 5,7
26. 5.   2001 5 379 455 110 2,0
Vysvetlenie symbolov:
Ležatá ciarka (–) na mieste císla znamená, že údaj nie je k dispozícii alebo je nespolahlivý
1) Do roku 1950 (vrátane) obyvatelstvo prítomné, od roku 1961 obyvatelstvo bývajúce
 * Odhad

Bibliografia:
Statistická rocenka republiky Ceskoslovenské 1958, vydalo nakladatelstvo ORBIS v roku 1958
Štatistická rocenka Slovenskej republiky 2002, vydala VEDA, vydavatelstvo SAV v roku 2002

Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!