O sčítaní
Obsah sčítania
Legislatíva
Výsledky
Návrat
O sčítaní ľudu, domov a bytov 1991
Sčítanie ľudu, domov a bytov 1991 bolo posledným československým sčítaním, ako aj posledným sčítaním v 20. storočí. Jeho význam je znásobený aj tým, že zachytáva historický predel v spoločensko-ekonomickom vývoji Slovenskej republiky. Sčítanie ľudu, domov a bytov k 3. marcu 1991 sa uskutočnilo na celom území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na základe uznesenia vlády ČSSR. Bolo to siedme sčítanie od vzniku samostatného Československa.

Sčítanie v roku 1991 bolo integrovaným populačným, bytovým a domovým cenzom, ktoré sa tradične vykonalo metódou sebasčítania, kedy samotné obyvateľstvo vyplnilo príslušné sčítacie tlačivá.

Rozhodujúcim okamihom sčítania bola polnoc zo soboty 2. marca na nedeľu 3. marca 1991.

Termín a obsah sčítania ľudu, domov a bytov 1991 boli stanovené v súlade s odporúčaniami OSN pre sčítania, ktoré sa uskutočnili okolo roku 1990 vo viac ako 130 krajinách sveta.

Metodickú a organizačnú prípravu sčítania ľudu, domov a bytov zabezpečoval Federálny štatistický úrad, Český a Slovenský štatistický úrad a ich oblastné orgány v súčinnosti s okresnými a mestskými komisiami pre sčítanie. Ich činnosť bola koordinovaná Ústrednou komisiou pre sčítanie ľudu, domov a bytov ustanovenou pri Federálnom štatistickom úrade.

Sčítanie ľudu, domov a bytov vykonali v súlade so zákonom vo svojich územných obvodoch obecné, mestské, obvodné a okresné úrady. Na zabezpečení sčítania ľudu, domov a bytov a jeho vykonaní sa ďalej podieľali Federálne ministerstvo obrany, Federálne ministerstvo vnútra, Federálne ministerstvo zahraničných vecí a ministerstvá vnútra ČR a SR, ministerstvá spravodlivosti ČR a SR a Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj.

Vlastné sčítanie uskutočnilo 70 tisíc sčítacích komisárov a revízorov, ktorí boli na túto zodpovednú prácu osobitne vybraní, vyškolení a poverení jej výkonom okresnými úradmi.

Predbežné výsledky sčítania zverejnené v júni 1991 obsahovali vybrané základné údaje zistené pri sčítaní za Slovenskú republiku, okresy a mestá s viac ako 10 tisíc obyvateľmi. Spracovanie podrobných definitívnych výsledkov zo sčítania sa postupne ukončilo do konca roku 1992. V roku 1994 bol vydaný Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky.

Príprava sčítania ľudu, domov a bytov 1991 bola v jeho záverečnej fáze ovplyvňovaná rýchlo sa meniacou spoločensko - politickou situáciou po novembri 1989. Došlo k veľkým územným zmenám (dezintegrácia obcí), k zmenám v ústredných orgánoch i územných orgánoch štátnej správy. Nové, aktuálne bolo zisťovanie národnosti a náboženského vyznania, ktoré sa naposledy zisťovalo v roku 1950. Dodatočné obsahové zmeny v sčítaní (vyplývajúce z negatívneho postoja časti obyvateľstva k sčítaniu, k zisťovaniu náboženstva, národnosti atd.) znamenali tiež značné zásahy do už pripravených projektov spracovaní a sčítacích tlačív. Napriek týmto a ďalším problémom sa podarilo sčítanie 1991 v stanovených termínoch uskutočniť a jeho ciele naplniť.


Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!
Copyright© INFOSTAT, Fakulta 2009. Posledná modifikácia: 25. júla 2009.