O sčítaní
Obsah sčítania
Legislatíva
Výsledky
Návrat
O sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 bolo všeobecné, povinné zisťovanie údajov o všetkých obyvateľoch, ktorí sa k rozhodujúcemu okamihu sčítania t.j. polnoci z 25. na 26. mája 2001 nachádzali na území Slovenskej republiky, ako aj údajov za všetky domy a byty.

Bolo dôležité tým, že to bolo prvé sčítanie samostatne pripravené v Slovenskej republike. Sčítanie bolo súčasťou celosvetového cenzu, okolo roku 2000 sa uskutočnili sčítania v mnohých štátoch sveta .

Cieľom sčítania bolo získať údaje pre štatistické účely, ktoré sú potrebné na analýzu demografických, sociálnych a ekonomických charakteristík obyvateľstva, doterajšieho vývoja životnej úrovne obyvateľstva a úrovne jeho bývania, štruktúre domového a bytového fondu, ako aj prognózovanie ich ďalšieho rozvoja. Informácie slúžia štátnej správe a samospráve, vedeckým inštitúciám, vysokým školám, medzinárodným organizáciám a na informovanie obyvateľov.

Sčítanie riadil a metodicky usmerňoval a koordinoval Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorý zadal vypracovanie základných časti automatizovaného spracovania sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 inštitútu Infostat.

Príprava a realizácia sčítania sa uskutočňovala na základe zákona Národnej rady SR číslo 165/98 Z.z., o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 z 12. mája 1998. V zákone sa definoval obsah, spôsob sčítania, sú v ňom definované úlohy orgánov štátnej správy. Zákon upravil aj otázky súvisiace s ochranou údajov zisťovaných pri sčítaní a financovanie prípravy a realizácie sčítania. Podrobné charakteristiky, základné znaky a štruktúra údajov zisťovaných pri sčítaní boli vyhlásené v Opatrení Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré bolo publikované v Zbierke zákonov (Opatrenie c. 4, čiastka 3 zo 14. januára 2000).

Sčítanie prebehlo formou tzv. “sebasčítania“, na ktoré sa použili špeciálne sčítacie tlačiva list obyvateľa, domový list a bytový list (v jazykových mutáciách slovenskej, slovensko-maďarskej, slovensko-ukrajinskej, slovensko-rusínskej, slovensko-rómskej).

Všetky sčítacie tlačiva boli koncipované tak, aby bolo možné v čo najväčšej miere zodpovedať na otázky priamo označením niektorej z predznačených odpovedí a aby bolo možné na prevod údajov z vyplnených sčítacích tlačív do digitálneho tvaru použiť najmodernejšie informačné technológie založené na báze skenovania. Použitím novej technológie skenovania pri spracovaní sčítacích tlačív sa v čase od júla do septembra 2001 spracovalo 14 193 865 strán A4 papierových dokumentov a už po piatich mesiacoch od rozhodujúceho okamihu sčítania sa publikovali základné výsledky.

V danom čase to bola na Slovensku najväčšia aplikácia prevodu údajov z papierových dokumentov do digitálneho tvaru.

Štatisticky spracované údaje boli postupne publikované v rade samostatných publikácií. Okrem toho boli vydané v roku 2003 Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 2002 a Historický lexikón obcí Slovenskej republiky 1970 - 2001, ktorý nadväzuje na Retrospektívny lexikón obcí Československej socialistickej republiky 1850 - 1970


Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!