O sčítaní Obsah sčítania Legislatíva Výsledky Územno - správne členenie Sčítacie tlačivá Mapové výstupy Návrat
Obsah sčítania obyvateľov, domov a bytov 2001
Nasledujúci zoznam údajov zisťovaných pri sčítaní ľudu, domov a bytov 2001 tvoril obsah sčítania, ktorý vyplýval zo zákona o tomto sčítaní:

Údaje o obyvateľoch:
   - Adresa trvalého bydliska
   - Meno a priezvisko
   - Druh pobytu
   - Vzťah k užívateľovi bytu
   - Dátum narodenia
   - Pohlavie
   - Rodinný stav
   - Dátum sobáša
   - Poradie manželstva
   - Počet živo narodených detí
   - Štátne občianstvo
   - Národnosť
   - Materinský jazyk
   - Náboženské vyznanie/cirkev
   - Prvé trvalé bydlisko
   - Najvyššie ukončené vzdelanie - názov školy
   - Ekonomická aktivita
   - Zamestnanie
   - Spoločenská skupina
   - Názov a adresa zamestnávateľa alebo navštevovanej školy
   - Periodicita dochádzky do zamestnania alebo školy
   - Čas strávený dennou dochádzkou do zamestnania alebo do školy v minútach
   - Miesto pracoviska

Údaje o bytoch:
   - Obývanosť bytu
   - Právny dôvod užívania
   - Vek bytu (obdobie výstavby)
   - Veľkosť bytu
   - Vybavenie domácnosti vybranými predmetmi dlhodobej spotreby
   - Poloha bytu
   - Technické vybavenie bytu

   - Údaje o domoch:    - Druh domu
   - Obývanosť domu
   - Forma vlastníctva
   - Počet bytov
   - Počet nadzemných podlaží
   - Obdobie výstavby
   - Technické vybavenie domu


Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!