Čo to nájdete
História sčítaní
Demografia a sčítania
Sčítanie v roku 2001
Sčítanie v roku 1991
Časové rady
Význam údajov zo sčítania obyvateľov pre demografiu
Sčítanie obyvateľov patrí k najvýznamnejším, najnáročnejším a zároveň najnákladnejším pravidelným štatistickým zisťovaniam s nenahraditeľným významom pre všetky sféry spoločnosti. Údaje, ktoré sú získané prostredníctvom sčítaní predstavujú dôležitý predpoklad pre správne pochopenie fungovania spoločnosti a jej ďalšieho vývoja v budúcnosti. Umožňujú zaujať kvalifikované stanovisko k tejto problematike a pre viaceré vedné disciplíny prinášajú informácie, bez ktorých by ich jednotlivé analytické nástroje a metódy strácali významnú časť poznania. Medzi takéto vedné disciplíny patrí aj demografia.

Demografia v užšom zmysle predstavuje odbor na rozhraní sociálnych a prírodných vied, ktorej objektom štúdia sú ľudské populácie a predmetom ich demografická reprodukcia. V širšom ponímaní zahŕňa aj vonkajšie faktory, ktoré túto reprodukciu ovplyvňujú. Práve pre tento širší koncept prinášajú pravidelné cenzy modernej povahy nenahraditeľné údaje.
Celkovo môžeme objem dát získaných zo sčítaní a použiteľných v bežne aplikovaných demografických analýzach rozdeliť do niekoľkých skupín.

Prvú predstavujú údaje, ktoré priamo súvisia s reprodukciou obyvateľstva a za týmto účelom sa v sčítaniach zisťujú. Ide o údaje týkajúce sa počtu všetkých živonarodených (narodených) detí žene do dátumu sčítania. Tento typ informácií v kombinácii s vekom, rokom narodenia (generáciou), rodinným stavom, najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania, národnosťou, náboženským vyznaním, ekonomickou aktivitou a ďalšími znakmi predstavuje základ pre kohortnú (generačnú) analýzu plodnosti. Tá umožňuje detailný pohľad na skutočnú intenzitu plodnosti a jej diferenciu medzi jednotlivými generáciami, sociálnymi skupinami a tiež prípadne v regionálnom kontexte.

Okrem údajoch o počte narodených detí žene sú základným predpokladom pre analýzu demografickej reprodukcie predovšetkým v intercenzálnom období informácie o vekovom zložení obyvateľstva a jeho pohlavnej štruktúre. Vo vzájomnej kombinácii sú tieto informácie nezastupiteľné pri ich bilancovaní práve pre obdobia medzi sčítaniami a súčasne aj na opravu predchádzajúcej bilancie. Predstavujú dve základné štruktúry, ktoré samotnej demografickej analýze dávajú vlastný demografický náboj.

Na druhej strane vekové zloženie populácie samo o sebe zohráva dôležitú úlohu pri sledovaní takých významných spoločenských fenoménov súčasnej doby ako je starnutie so svojimi ďalekosiahlymi dopadmi vo všetkých sférach spoločnosti.

Do druhej kategórie môžeme zaradiť údaje viažuce sa k štruktúre rodín a domácností. V rámci sčítania sú získavané údaje nielen o rodine ako o základnej spoločenskej jednotke, ale aj o členoch, ktoré ju tvoria. Pri získavaní dát o rodine sa konkrétne vychádza z údajov o cenzových domácnostiach, pri definovaní ktorých sa uplatňuje hľadisko príbuzenských vzťahov v rámci rodiny. Okrem charakteristiky rodín umožňujú výsledky zo sčítaní analyzovať aj ďalšie kolektivity ako sú cenzové, bytové a hospodáriace domácnosti. Údaje zo sčítaní tiež umožňujú, aj keď v obmedzenej miere, sledovať štruktúru párov žijúcich v kohabitačnom vzťahu.

Tretru skupinu predstavujú údaje o štruktúrach obyvateľstva relevantné pre demografickú reprodukciu. Zo sčítaní okrem spomínanej vekovej a pohlavnej štruktúry majú pre demografickú analýzu význam predovšetkým:
  a) rodinný stav,
  b) najvyšší stupeň dokončeného vzdelania,
  c) národnosť,
  d) náboženské vyznanie,
  e) ekonomická aktivita.

V kombinácii s vekom a pohlavím predstavujú tieto informácie základný rámec pre diferenčné analýzy demografickej reprodukcie.
Poslednú štvrtú skupinu tvoria údaje spojené predovšetkým s priestorovým rozmerom. K nim môžeme zaradiť najmä údaje o dochádzke do zamestnania a škôl. Ich využitie stojí na rozhraní demografie, geografie a prípadne iných sociálnych vied, čo len dokazuje nezastupitelnosť sčítacích aktov.

Význam sčítania spočíva pre demografiu nielen v uvedených skupinách, ale tiež v ich vzájomnej kombinácii a to často v dlhších časových radách, keďže väčšina z nich sa zisťuje už dlhšiu dobu a patria tak ku tradičným obsahovým prvkom moderných cenzov. Okrem toho údaje je možné použiť tiež v rôznych regionálnych úrovniach, čo značne rozširuje analytické možnosti pre demografiu. Sčítania obyvateľov patria z pohľadu demografie medzi základné, v súčasných podmienkach na Slovensku nezastupiteľné zdroje údajov, bez ktorých by demografická analýza reprodukcie obyvateľstva v podstate nebola možná respektíve by bola výrazne obsahovo chudobnejšia bez niektorých už dnes klasických a bežne používaných metód.


Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!