Časové rady 1848-2001
Obyvateľstvo podľa sčítaní obyvateľov v rokoch 1848 až 2001 Sociálna skladba ekonomicky aktívnych osôb (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Odvetvová príslušnosť ekonomicky aktívnych osôb (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Základné ukazovatele zo sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Obyvateľstvo podľa národností (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Veková skladba obyvateľstva (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Trvale obývané domy a byty podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Vybavenie bytov (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001


Sociálna skladba ekonomicky aktívnych osôb (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001
Ukazovateľ  Graf 1950 1961 1970 1980 1991 2001
robotníci 49,5 –  56,3 59,1 44,3 45,4
zamestnanci 11,1 –  28,8 31,5 43,6 73,4
družstevní roľníci 0,0 –  11,2 8,4 7,2 – 
jednotlivo hospodáriaci roľníci 32,2 –  2,0 0,1 0,0 – 
samostatne činní1) 4,9 –  1,2 7,7
ostatné sociálne skupiny 2,3 –  1,7 0,9 3,7 18,9
Vysvetlenie symbolov:
Ležatá čiarka (–) na mieste čísla znamená, že údaj nie je k dispozícii alebo je nespoľahlivý
Krížik (x) znamená, že zápis nie je možný z logických dôvodov
Nula (0,0 0,00) znamená viac ako nulu, ale menej ako najmenšiu jednotku vyjadriteľnú v tabuľke
1) V roku 2001 sú to podnikatelia (so zamestancami aj bez zamestancov)
chart Results in graphic form

Bibliografia:
Statistická rocenka republiky Ceskoslovenské 1958, vydalo nakladatelstvo ORBIS v roku 1958
Štatistická rocenka Slovenskej republiky 2002, vydala VEDA, vydavatelstvo SAV v roku 2002

Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!