Časové rady 1848-2001
Obyvateľstvo podľa sčítaní obyvateľov v rokoch 1848 až 2001 Sociálna skladba ekonomicky aktívnych osôb (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Odvetvová príslušnosť ekonomicky aktívnych osôb (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Základné ukazovatele zo sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Obyvateľstvo podľa národností (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Veková skladba obyvateľstva (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Trvale obývané domy a byty podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Vybavenie bytov (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001


Vybavenie bytov (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001
Vybavenie bytov (%) 1950 1961 1970 1980 1991 2001
kanalizačnou prípojkou 32,9 46,2 55,8 60,2
plynovou prípojkou 7,2 16,8 33,5 51,6 74,8
vodovodom v byte 32,5 59,1 82,3 91,8 94,7
teplou vodou z mimobytového zdroja 17,4 36,1 54,5 62,2
ústredným (diaľkovým) kúrením 7,4 23,6 46,2 74,7 76,3
Vysvetlenie symbolov:
Ležatá ciarka (–) na mieste císla znamená, že údaj nie je k dispozícii alebo je nespolahlivý

Bibliografia:
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 1992, vydal Štatistický úrad Slovenskej republiky, Bratislava
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2002, vydala VEDA, vydavatelstvo SAV v roku 2002

Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!