Časové rady 1848-2001
Obyvateľstvo podľa sčítaní obyvateľov v rokoch 1848 až 2001 Sociálna skladba ekonomicky aktívnych osôb (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Odvetvová príslušnosť ekonomicky aktívnych osôb (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Základné ukazovatele zo sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Obyvateľstvo podľa národností (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Veková skladba obyvateľstva (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Trvale obývané domy a byty podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Vybavenie bytov (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001


Základné ukazovatele zo sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001
Ukazovateľ 1950 1961 1970 1980 1991 2001
Počet obcí 3 344 3 237 3 091 2 725 2 825 2 883
           
Obyvateľstvo (tis.) 3 442 4 174 4 537 4 991 5 274 5 379
z toho ženy 1 771 2 110 2 298 2 538 2 700 2 767
           
Z celkového počtu obyvateľstva
bývalo v obciach s počtom obyvateľov (%)
           
do 1 999 55,9 48,0 42,7 33,2 30,7 30,6
2 000 - 4 999 17,9 22,3 20,4 16,6 13,2 13,8
5 000 - 9 999 8,2 9,2 8,6 7,5 6,6 6,9
10 000 a viac 18,0 20,5 28,3 42,7 49,5 48,7
           
Podiel obyvateľstva (%)            
v mestských obciach 29,9 31,4 41,4 52,0 56,8 55,0
v ostatných obciach 70,1 68,6 58,6 48,0 43,2 45,0
           
Hospodáriace domácnosti (tis.) 1 267 1 585 1 778 1 900
z toho            
hospodáriace domácnosti zložené z
2 a viac cenzových domácností (%)
5,8 4,3 2,9 7,8
           
Štruktúra hospodáriacich
domácností podľa počtu členov (%)
           
1 18,1 20,9 26,3
2 21,7 22,9 21,5
3 18,8 18,1 17,9
4 23,3 23,4 20,8
5 11,2 9,9 8,3
6+ 6,9 4,8 5,2
             
Cenzové domácnosti (tis.) 875 1 183 1 345 1660 1 832 2 072
           
Zloženie cenzových domácností (%)            
úplné rodiny 81,2 78,5 70,6 67,4 56,4
v tom            
žena ekonomicky aktívna 32,8 42,6 50,1 48,9 40,0
žena v domácnosti 48,4 35,9 20,5 18,5 16,4
v tom            
úplné rodiny s deťmi do 15 rokov 47,6 44,2 38,3 41,6 31,1
úplné rodiny bez detí do 15 rokov 33,6 34,3 32,3 25,8 25,3
neúplné rodiny 8,4 8,6 8,2 10,4 11,9
domácnosti jednotlivcov 5,8 9,3 11,9 19,8 21,8 30,0
             
Priemerná veľkost cenzových domácností 3,9 3,5 3,4 3,0 2,9 2,6
             
Trvale obývané domy (tis.) 613 748 816 870 864 862
           
Trvale obývané byty (tis.) 799 983 1 150 1 414 1 618 1 666
             
Obdobie výstavby bytov (%)            
do roku 1899 a nezistené 21,5 12,6 5,4 3,6 2,9
1900-1945 41,4 29,7 18,2 13,6 8,6
1946-19701) 37,1 57,7 47,7 37,6 35,2
1971-1980 28,7 25,5 25,6
1981-1990 19,7 20,9
1991-2001 6,8
             
Byty v domoch (%)            
Rodinné domy 62,1 70,4 58,5 50,2 49,2
bytové domy 17,8 28,1 40,8 47,3 49,9
Ostatné budovy 20,1 1,5 0,7 0,4 0,9
           
Byty v osobnom vlastníctve (%) 73,8
           
Družstevné byty (%) 7,2 13,2 22,1 14,9
           
Celková plocha 1 bytu (m2) 44,0 64,2 71,0 72,8 83,9
           
Pocet obytných miestností na 1 byt 2,0 2,7 2,2 2,6 2,9 3,2
             
Počet obyvateľov na 1 obytnú miestnosť 2,1 2,5 1,8 1,4 1,1 1,0
           
Obytná plocha pripadajúca na 1
obyvateľa (m2)
9,0 7,9 10,2 12,8 14,6 17,5
           
Podiel bytov s 2 a viac cenzovými domácnostami (%) 18,4 15,1 15,1 11,8 18,8
Vysvetlenie symbolov:
Ležatá ciarka (–) na mieste císla znamená, že údaj nie je k dispozícii alebo je nespolahlivý
Krížik (x) znamená, že zápis nie je možný z logických dôvodov
Nula (0,0 0,00) znamená viac ako nulu, ale menej ako najmenšiu jednotku vyjadritelnú v tabulke
1) V roku 1961 doba výstavby bytov = 1946 - 1961 1) V roku 2001 sú to podnikatelia (so zamestancami aj bez zamestancov)

Bibliografia:
Scítání lidu a soupis domu a bytu v republice Ceskoslovenské ke dni 1.brezna 1950,   Díl I. Nejduležitejší výsledky scítání lidu a soupisu domu a bytu za kraje, okresy a mesta
Štatistická rocenka Slovenskej republiky 1992, vydal Štatistický úrad Slovenskej republiky, Bratislava
Štatistická rocenka Slovenskej republiky 2002, vydala VEDA, vydavatelstvo SAV v roku 2002

Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!