Časové rady 1848-2001
Obyvateľstvo podľa sčítaní obyvateľov v rokoch 1848 až 2001 Sociálna skladba ekonomicky aktívnych osôb (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Odvetvová príslušnosť ekonomicky aktívnych osôb (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Základné ukazovatele zo sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Obyvateľstvo podľa národností (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Veková skladba obyvateľstva (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Trvale obývané domy a byty podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Vybavenie bytov (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001


Odvetvová príslušnosť ekonomicky aktívnych osôb (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001
Ukazovateľ  Graf 1950 1961 1970 1980 1991 2001
pôdohospodárstvo a lesníctvo 38,8 –  20,4 16,2 13,9 – 
priemysel 19,0 –  33,8 35,9 33,1 – 
stavebníctvo 9,7 –  10,9 13,5 9,3 – 
doprava a spoje 6,9 –  7,3 7,2 6,3 – 
obchod a iné činnosti výrobnej povahy –  –  8,2 7,2 8,9 – 
ostatné a nezistené 25,6 –  19,4 20,0 28,5 – 
Vysvetlenie symbolov:
Ležatá čiarka (–) na mieste čísla znamená, že údaj nie je k dispozícii alebo je nespoľahlivý
chart Results in graphic form

Bibliografia:
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 1992, vydal Štatistický úrad Slovenskej republiky, Bratislava
Štatistická rocenka Slovenskej republiky 2002, vydala VEDA, vydavatelstvo SAV v roku 2002

Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!