Časové rady 1848-2001
Obyvateľstvo podľa sčítaní obyvateľov v rokoch 1848 až 2001 Sociálna skladba ekonomicky aktívnych osôb (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Odvetvová príslušnosť ekonomicky aktívnych osôb (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Základné ukazovatele zo sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Obyvateľstvo podľa národností (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Veková skladba obyvateľstva (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Trvale obývané domy a byty podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Vybavenie bytov (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001


Obyvateľstvo podľa národností (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001
Národnosť 1950 1961 1970 1980 1991 2001
slovenská 86,6 85,3 85,5 86,5 85,7 85,8
česká 1,2 1,1 1,0 1,1 1,0 0,8
maďarská 10,3 12,4 12,2 11,2 10,8 9,7
ukrajinská1) 1,4 0,9 0,7 0,3 0,2
rusínska1) 0,3 0,4
rómska2) 1,4 1,7
ostatné 0,5 1,2 0,4 0,4 0,5 1,4
Vysvetlenie symbolov:
Ležatá čiarka (–) na mieste čísla znamená, že údaj nie je k dispozícii alebo je nespoľahlivý
1) V rokoch 1950 až 1980 sa rusínska a ukrajinská národnosť zisťovali spolu
2) do roku 1991 sa rómska národnosť samostatne nezisťovala

Bibliografia:
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 1992, vydal Štatistický úrad Slovenskej republiky, Bratislava
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2002, vydala VEDA, vydavatelstvo SAV v roku 2002

Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!