Časové rady 1848-2001
Obyvateľstvo podľa sčítaní obyvateľov v rokoch 1848 až 2001 Sociálna skladba ekonomicky aktívnych osôb (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Odvetvová príslušnosť ekonomicky aktívnych osôb (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Základné ukazovatele zo sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Obyvateľstvo podľa národností (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Veková skladba obyvateľstva (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Trvale obývané domy a byty podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Vybavenie bytov (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001


Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001
Ukazovateľ 1950 1961 1970 1980 1991 2001
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo (tis.) 1 194 1 744 1 999 2 485 2 618 2 748
             
Podiel ekonomicky aktívneho
obyvateľstva (%)
           
  z úhrnu obyvateľstva 34,6 41,8 44,1 49,8 49,6 51,1
  z obyvateľstva v produktívnom veku 73,6 81,1 83,5 79,1
  z obyvateľstva v poproduktívnom veku 15,9 19,3 8,3 8,0
             
Podiel žien z úhrnu ekonomicky
aktívneho obyvateľstva
23,6 35,0 41,3 45,5 46,9 48,0
Vysvetlenie symbolov:
Ležatá ciarka (–) na mieste císla znamená, že údaj nie je k dispozícii alebo je nespolahlivý

Bibliografia:
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 1992, vydal Štatistický úrad Slovenskej republiky, Bratislava
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2002, vydala VEDA, vydavatelstvo SAV v roku 2002

Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!