Časové rady 1848-2001
Obyvateľstvo podľa sčítaní obyvateľov v rokoch 1848 až 2001 Sociálna skladba ekonomicky aktívnych osôb (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Odvetvová príslušnosť ekonomicky aktívnych osôb (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Základné ukazovatele zo sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Obyvateľstvo podľa národností (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Veková skladba obyvateľstva (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Trvale obývané domy a byty podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001 Vybavenie bytov (%) podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001


Trvale obývané domy a byty podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 1950 až 2001
Ukazovateľ 1950 1961 1970 1980 1991 2001
Trvale obývané domy (tis.) 613 748 816 870 864 862
Trvale obývané byty (tis.) 799 983 1 150 1 414 1 618 1 666
             
Skladba bytov podľa veľkosti (%)            
  1 obytná miestnosť 6,6 24,0 15,8 11,2 7,5
  2 izby 38,8 42,9 33,2 27,1 19,7
  3 izby 40,7 24,9 33,8 38,8 41,4
  4 a viac izieb 13,9 6,9 17,2 22,9 31,4
             
Kategórie bytov (%)            
  I. 7,4 23,1 46,2 75,9 77,8
  II. 10,3 15,1 18,8 9,3 11,8
  III. 5,0 11,4 12,8 4,9 2,9
  IV. 77,3 50,4 22,2 9,9 7,5
Vysvetlenie symbolov:
Ležatá ciarka (–) na mieste císla znamená, že údaj nie je k dispozícii alebo je nespolahlivý

Bibliografia:
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 1992, vydal Štatistický úrad Slovenskej republiky, Bratislava
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2002, vydala VEDA, vydavatelstvo SAV v roku 2002

Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!